BẢNG GIÁ GÓI DỊCH VỤ TikTok 2021

___________________________________________________________________________________________________

Giá các gói dịch vụ về tăng view TikTok, tăng lượt follower TikTok, tăng like TikTok

GIÁ DỊCH VỤ TIKTOK VIEWS

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000) 
Price
(USD) 1000
163 Tiktok Views Tiktok Small Views [500 – 3k views] [1H – 50K/Day] > Dung lượng views nhỏ.
> Phân phối ngay trong 1h.
> Tốc độ đạt tới 50k view trên ngày
> Hạn mức order áp dụng từ 500 cho đến 3k views.
> Chạy link video tiktok
500  (Số lượng tăng ít nhất) 3000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 6,720 vnđ/1k view Tiktok  0,28 USD/1k view Tiktok
164 Tiktok Views Tiktok Medium Views [3k – 10k views] [1H – 50K/Day] > Dung lượng views trung bình.
> Phân phối ngay trong 1h.
> Tốc độ đạt tới 50k view trên ngày
> Hạn mức order áp dụng từ 3001 cho đến 10k views.
> Chạy link video tiktok
3001 (Số lượng tăng ít nhất) 10000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 21,600 vnđ/1k view Tiktok 0,9 USD/1k view Tiktok
165 Tiktok Views Tiktok Large Views [10k – 100k views] [1H – 50K/Day] > Dung lượng views khá lớn.
> Phân phối ngay trong 1h.
> Tốc độ đạt tới 50k view trên ngày
> Hạn mức order áp dụng từ 10001 cho đến 100k views.
> Chạy link video tiktok
10001 (Số lượng tăng ít nhất) 100000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 16,200 vnđ/1k view Tiktok 0,675 USD/1k view Tiktok
166 Tiktok Views Tiktok Great Views [10ok – Max 10 triệu views] [1H – 50K/Day] > Dung lượng views lớn.
> Phân phối ngay trong 1h.
> Tốc độ đạt tới 50k view trên ngày
> Hạn mức order áp dụng từ 100001 cho đến Max 10 triệu views.
> Chạy link video tiktok
100001 (Số lượng tăng ít nhất) 10 triệu (Số lượng tăng nhiều nhất) 12,960 vnđ/1k view Tiktok 0,54 USD/1k view Tiktok
346 Tiktok Views TikTok View [VIETNAM – Max 80K – CHẠY NGAY] ⭐Thời gian bắt đầu 0-24H
⭐Tối đa 80K
⭐View là người việt, không tụt theo time.
⭐Một tài khoản mua được nhiều lần, Done gói thì sẽ mua được tiếp
⭐Không bảo hành
1000 (Số lượng tăng ít nhất) 80000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 16,320 vnđ/1k view Tiktok 0,68 USD/1k view Tiktok

GIÁ DỊCH VỤ TIKTOK LIKES

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000) 
Price
(USD) 1000

167

Tiktok Likes

Tiktok Likes [2K] [BH30] [1H – 2K/Ngày] ✓ Thời gian bắt đầu: Bắt đầu tức thì đến 1 giờ
✓ Tối thiểu 100 / Tối đa = 2 nghìn
✓ Chất lượng: Thực
✓ Nạp lại trong 30 ngày
100 (Số lượng tăng ít nhất) 2000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 48,000 vnđ/1k like Tiktok 2 USD/1k like Tiktok

168

Tiktok Likes

Tiktok Likes [10K] [KHÔNG HOÀN LIKE RỚT] [12H – 2K/Ngày] ✓ Thời gian bắt đầu: Bắt đầu tức thì đến 12 giờ
✓ Tốc độ: Tối đa 2K mỗi ngày
✓ Tối thiểu = 100 / Tối đa = 10k
✓ Không bảo hành, không hoàn like rớt.
100 (Số lượng tăng ít nhất) 10000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 81,600 vnđ/1k like Tiktok 3,4 USD/1k like Tiktok

169

Tiktok Likes

Tiktok Likes [30K] [BH30] [6H – 5K/Ngày] ✓ Thời gian bắt đầu: Bắt đầu tức thì đến 6 giờ
✓ Tốc độ lên đến 5 nghìn mỗi ngày
✓ Tối thiểu = 20 / Tối đa = 30 nghìn
✓ Chất lượng: Thực
✓ Nạp lại trong 30 ngày
20 (Số lượng tăng ít nhất) 30000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 355,200 vnđ/1k like Tiktok 14,8 USD/1k like Tiktok

344

Tiktok Likes

TikTok Likes [VIETNAM – Max 80K – CHẠY NGAY] ⭐Thời gian bắt đầu 0-24H
⭐Tối đa 80K
⭐Like là người việt, Hãy mua dư 10-30% phòng khi tụt trong quá trình tăng, khi tăng xong thì không tụt theo thời gian.
⭐Một tài khoản mua được nhiều lần, Done gói thì sẽ mua được tiếp
⭐Không bảo hành
100 (Số lượng tăng ít nhất) 80000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 100,800 vnđ/1k like Tiktok 4,2 USD/1k like Tiktok

GIÁ DỊCH VỤ TIKTOK FOLLOWER

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000) 
Price
(USD) 1000

170

Tiktok Follower

Tiktok Tiny Followers [10 – 99 Followers] [1H – 5K/Day] > Phân phối ngay trong vòng 1h
> Tốc độ tăng đạt tới 5k Followers/ngày
> Hạn mức order từ 10 đến 100 lượt Followers
> Hoàn like trong vòng 30 ngày
> Chạy link trang cá nhân tài khoản Tiktok
10 (Số lượng tăng ít nhất) 99 (Số lượng tăng nhiều nhất) 372,000 vnđ/1k follower Tiktok 15,5 USD/1k follower Tiktok

171

Tiktok Follower

Tiktok Small Followers [100 – 1000 Followers] [1H – 5K/Day] > Phân phối ngay trong vòng 1h
> Tốc độ tăng đạt tới 5k Followers/ngày
> Hạn mức order từ 100 đến 1000 lượt Followers
> Hoàn trong vòng 30 ngày
> Chạy link trang cá nhân tài khoản Tiktok
101 (Số lượng tăng ít nhất) 1000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 336,000 vnđ/1k follower Tiktok 14 USD/1k follower Tiktok
172  Tiktok Follower Tiktok Medium Followers [1k – 5k Followers] [1H – 5K/Day]  > Phân phối ngay trong vòng 1h
> Tốc độ tăng đạt tới 5k Followers/ngày
> Hạn mức order từ 1001 đến 5000 lượt Followers
> Hoàn trong vòng 30 ngày
> Chạy link trang cá nhân tài khoản Tiktok
 1001 (Số lượng tăng ít nhất) 5000 (Số lượng tăng nhiều nhất)  300,000 vnđ/1k follower Tiktok 12,5 USD/1k follower Tiktok
173 Tiktok Follower Tiktok Large Followers [5k – 30k Followers] [1H – 5K/Day] > Phân phối ngay trong vòng 1h
> Tốc độ tăng đạt tới 5k Followers/ngày
> Hạn mức order từ 5001 đến 30000 lượt Followers
> Hoàn trong vòng 30 ngày
> Chạy link trang cá nhân tài khoản Tiktok
 5001 (Số lượng tăng ít nhất) 30000 (Số lượng tăng nhiều nhất)  246,000 vnđ/1k follower Tiktok 11 USD/1k follower Tiktok
345 Tiktok Follower TikTok Follower [VIETNAM – Max 80K – CHẠY NGAY] ⭐Thời gian bắt đầu 0-24H
⭐Tối đa 80K
⭐Follow là người việt, Hãy mua dư 10-30% phòng khi tụt trong quá trình tăng, khi tăng xong thì k tụt theo time.
⭐Một tài khoản mua được nhiều lần, Done gói thì sẽ mua được tiếp
⭐Không bảo hành
100 (Số lượng tăng ít nhất) 80000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 235,200 vnđ/1k follower Tiktok 9,8 USD/1k follower Tiktok

GIÁ DỊCH VỤ TIKTOK LIKES REAL

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000) 
Price
(USD) 1000
174 Tiktok Likes Real Tiktok Small Likes [100 – 1000] [1H – 200/Day] [REAL] > Không hoàn đơn
> Likes phân phối ngay trong vòng 1h
> Tốc độ tăng đạt tới 200 likes/ngày
> Hạn mức order từ 100 đến 1000 lượt likes
> Chạy Full link
100 (Số lượng tăng ít nhất) 1000 (Số lượng tăng nhiều nhất)  432,000 vnđ/1k like Tiktok 18 USD/1k like Tiktok

GIÁ DỊCH VỤ TIKTOK LIKES + VIEWS

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000) 
Price
(USD) 1000
196 TikTok Likes + Views TikTok Likes + Views[100-20k] > Thời gian bắt đầu: Tức thì – 6 giờ

>Tốc độ: Tối đa 10k/ ngày

> View+Like phân phối toàn cầu > Hoàn toàn không rớt

100 (Số lượng tăng ít nhất) 20000 (Số lượng tăng nhiều nhất)  300,000 vnđ/1k   12.5 USD/1k

GIÁ DỊCH VỤ TIKTOK SHARE

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000) 
Price
(USD) 1000
347 TikTok Share TikTok Share [VIETNAM – Max 10K – Thời gian bắt đầu: 0-24H] ⭐Thời gian bắt đầu 0-24H
⭐Tối đa 10K
⭐Share là người việt, không tụt theo time.
⭐Một tài khoản mua được nhiều lần, Done gói thì sẽ mua được tiếp
⭐Không bảo hành
20 (Số lượng tăng ít nhất) 10000 (Số lượng tăng nhiều nhất)  367,200 vnđ/1k   15.3 USD/1k

CÁC BÀI VIẾT BLOG – HƯỚNG DẪN VỀ DỊCH VỤ TIKTOK TẠI CPM-VIEW.NET