BẢNG GIÁ GÓI DỊCH VỤ TikTok 2020

___________________________________________________________________________________________________

Giá các gói dịch vụ về tăng view TikTok, tăng lượt follower TikTok, tăng like TikTok

Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000) 
Price
(USD) 1000
Tiktok Views Tiktok Small Views [500 – 3k views] [1H – 50K/Day] > Dung lượng views nhỏ.
> Phân phối ngay trong 1h.
> Tốc độ đạt tới 50k view trên ngày
> Hạn mức order áp dụng từ 500 cho đến 3k views.
> Chạy link video tiktok
500  (Số lượng tăng ít nhất) 3000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 2,880 vnđ/1k view Tiktok  0,12 USD/1k view Tiktok
Tiktok Views Tiktok Medium Views [3k – 10k views] [1H – 50K/Day] > Dung lượng views trung bình.
> Phân phối ngay trong 1h.
> Tốc độ đạt tới 50k view trên ngày
> Hạn mức order áp dụng từ 3001 cho đến 10k views.
> Chạy link video tiktok
3001 (Số lượng tăng ít nhất) 10000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 2,520 vnđ/1k view Tiktok 0,105 USD/1k view Tiktok
Tiktok Views Tiktok Large Views [10k – 100k views] [1H – 50K/Day] > Dung lượng views khá lớn.
> Phân phối ngay trong 1h.
> Tốc độ đạt tới 50k view trên ngày
> Hạn mức order áp dụng từ 10001 cho đến 100k views.
> Chạy link video tiktok
10001 (Số lượng tăng ít nhất) 100000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 2,340 vnđ/1k view Tiktok 0,0975 USD/1k view Tiktok
Tiktok Views Tiktok Great Views [10ok – Max 10 triệu views] [1H – 50K/Day] > Dung lượng views lớn.
> Phân phối ngay trong 1h.
> Tốc độ đạt tới 50k view trên ngày
> Hạn mức order áp dụng từ 100001 cho đến Max 10 triệu views.
> Chạy link video tiktok
100001 (Số lượng tăng ít nhất) 10 triệu (Số lượng tăng nhiều nhất) 2,160 vnđ/1k view Tiktok 0,09 USD/1k view Tiktok

Tiktok Likes

Tiktok Tiny Likes [10 – 100 likes] [1H – 5K/Day] > Không hoàn đơn
> Likes phân phối ngay trong vòng 1h
> Tốc độ tăng đạt tới 5k likes/ngày
> Hạn mức order từ 10 đến 100 lượt likes
> Hoàn like trong vòng 30 ngày
> Chạy Full link
10 (Số lượng tăng ít nhất) 100 (Số lượng tăng nhiều nhất) 360,000 vnđ/1k like Tiktok 15 USD/1k like Tiktok

Tiktok Likes

Tiktok Small Likes [101 – 2k likes] [1H – 5K/Day] > Likes phân phối ngay trong vòng 1h
> Tốc độ tăng đạt tới 5k likes/ngày
> Hạn mức order từ 101 đến 2000 lượt likes
> Hoàn like trong vòng 30 ngày
> Chạy Full link
101 (Số lượng tăng ít nhất) 2000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 324,000 vnđ/1k like Tiktok 13,5 USD/1k like Tiktok

Tiktok Likes

Tiktok Medium Likes [2k – 30k likes] [1H – 5K/Day] > Likes phân phối ngay trong vòng 1h
> Tốc độ tăng đạt tới 5k likes/ngày
> Hạn mức order từ 2001 đến 30000 lượt likes
> Hoàn like trong vòng 30 ngày
> Chạy Full link
2001 (Số lượng tăng ít nhất) 30000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 288,000 vnđ/1k like Tiktok 12 USD/1k like Tiktok

Tiktok Follower

Tiktok Tiny Followers [10 – 99 Followers] [1H – 5K/Day] > Phân phối ngay trong vòng 1h
> Tốc độ tăng đạt tới 5k Followers/ngày
> Hạn mức order từ 10 đến 100 lượt Followers
> Hoàn like trong vòng 30 ngày
> Chạy link trang cá nhân tài khoản Tiktok
10 (Số lượng tăng ít nhất) 99 (Số lượng tăng nhiều nhất) 372,000 vnđ/1k like Tiktok 15,5 USD/1k follower Tiktok

Tiktok Follower

Tiktok Small Followers [100 – 1000 Followers] [1H – 5K/Day]  

> Phân phối ngay trong vòng 1h
> Tốc độ tăng đạt tới 5k Followers/ngày
> Hạn mức order từ 100 đến 1000 lượt Followers
> Hoàn trong vòng 30 ngày
> Chạy link trang cá nhân tài khoản Tiktok

101 (Số lượng tăng ít nhất) 1000 (Số lượng tăng nhiều nhất) 336,000 vnđ/1k like Tiktok 14 USD/1k follower Tiktok
 Tiktok Follower   Tiktok Medium Followers [1k – 5k Followers] [1H – 5K/Day]  > Phân phối ngay trong vòng 1h
> Tốc độ tăng đạt tới 5k Followers/ngày
> Hạn mức order từ 1001 đến 5000 lượt Followers
> Hoàn trong vòng 30 ngày
> Chạy link trang cá nhân tài khoản Tiktok
 1001 (Số lượng tăng ít nhất) 5000 (Số lượng tăng nhiều nhất)  300,000 vnđ/1k like Tiktok 12,5 USD/1k follower Tiktok
Tiktok Follower Tiktok Large Followers [5k – 30k Followers] [1H – 5K/Day] > Phân phối ngay trong vòng 1h
> Tốc độ tăng đạt tới 5k Followers/ngày
> Hạn mức order từ 5001 đến 30000 lượt Followers
> Hoàn trong vòng 30 ngày
> Chạy link trang cá nhân tài khoản Tiktok
 5001 (Số lượng tăng ít nhất) 30000 (Số lượng tăng nhiều nhất)  246,000 vnđ/1k like Tiktok 11 USD/1k follower Tiktok
Tiktok Likes Real Tiktok Small Likes [100 – 1000] [1H – 200/Day] [REAL] > Không hoàn đơn
> Likes phân phối ngay trong vòng 1h
> Tốc độ tăng đạt tới 200 likes/ngày
> Hạn mức order từ 100 đến 1000 lượt likes
> Chạy Full link
100 (Số lượng tăng ít nhất) 1000 (Số lượng tăng nhiều nhất)  432,000 vnđ/1k like Tiktok 18 USD/1k like Tiktok
TikTok Likes + Views TikTok Likes + Views[100-20k] > Thời gian bắt đầu: Tức thì – 6 giờ

>Tốc độ: Tối đa 10k/ ngày

> View+Like phân phối toàn cầu > Hoàn toàn không rớt

100 (Số lượng tăng ít nhất) 20000 (Số lượng tăng nhiều nhất)  300,000 vnđ/1k   12.5 USD/1k

CÁC BÀI VIẾT BLOG – HƯỚNG DẪN VỀ DỊCH VỤ TIKTOK TẠI CPM-VIEW.NET