BẢNG GIÁ GÓI DỊCH VỤ FACEBOOK

Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000) 
Price
(USD) 1000
Facebook Page Likes Facebook Page Likes

[50-200]

Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 1K/ngày 50 200 25  600,000
Facebook Page Likes Facebook Page Likes [201-500] Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 2K/ngày 201 500 23 552,000
Facebook Page Likes Facebook Page Likes [501-1000] Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 5K/ngày 501 1000 21.5 516,000
Facebook Page Likes Facebook Page Likes [1001-2000] Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 5K/ngày 1001 2000 19.8 475,200
Facebook Page Likes Facebook Page Likes [2001-10000] Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 5K/ngày 2001 10000 18 432,000
Facebook Post Likes Facebook Post Likes

[50-200]

Like cho bài viết.
Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 1K/ngày
50 200 12 288,000
Facebook Post Likes Facebook Post Likes

[201-500]

Like cho bài viết.
Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 2K/ngày
201 500 11 264,000
Facebook Post Likes Facebook Post Likes

[501-1500]

Like cho bài viết.
Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 4K/ngày
501 1500 10 240,000
Facebook Post Likes Facebook Post Likes [1501-10000] Like cho bài viết.
Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 4K/ngày
1501 10000 9 216,000
Facebook Post Shares Facebook Post Shares [500-10000] Chi sẽ bài viết, Phân phối trong 24 giờ, đạt được 1K/ngày 500 10000 12 288,000