BẢNG GIÁ DỊCH VỤ FACEBOOK

Giá các gói dịch vụ tăng like – tăng follow cho fanpage và bài viết trên facebook

Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000) 
Price
(USD) 1000
Facebook Page Likes Facebook Page Likes

[50-200]

Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 1K/ngày 50 (số lượng order ít nhất) 200 (số lượng order nhiều nhất) 600,000 vnđ/1k Page Likes  25 usd/1k Page Likes
Facebook Page Likes Facebook Page Likes [201-500] Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 2K/ngày 201 (số lượng order ít nhất) 500 (số lượng order nhiều nhất) 552,000 vnđ/1k Page Likes 23 usd/1k Page Likes
Facebook Page Likes Facebook Page Likes [501-1000] Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 5K/ngày 501 (số lượng order ít nhất) 1000(số lượng order nhiều nhất) 516,000 vnđ/1k Page Likes 21.5 usd/1k Page Likes
Facebook Page Likes Facebook Page Likes [1001-2000] Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 5K/ngày 1001 (số lượng order ít nhất) 2000(số lượng order nhiều nhất) 475,200 vnđ/1k Page Likes 19.8 usd/1k Page Likes
Facebook Page Likes Facebook Page Likes [2001-10000] Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 5K/ngày 2001 (số lượng order ít nhất) 10000 (số lượng order nhiều nhất) 432,000 vnđ/1k Page Likes 18 usd/1k Page Likes
Facebook Post Likes Facebook Post Likes

[50-200]

Like cho bài viết.
Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 1K/ngày
50 (số lượng order ít nhất) 200 (số lượng order nhiều nhất) 288,000 vnđ/1k Post Likes 12 usd/1k Post Likes
Facebook Post Likes Facebook Post Likes

[201-500]

Like cho bài viết.
Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 2K/ngày
201 (số lượng order ít nhất) 500 (số lượng order nhiều nhất) 264,000 vnđ/1k Post Likes 11 usd/1k Post Likes
Facebook Post Likes Facebook Post Likes

[501-1500]

Like cho bài viết.
Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 4K/ngày
501 (số lượng order ít nhất) 1500 (số lượng order nhiều nhất) 240,000 vnđ/1k Post Likes 10 usd/1k Post Likes
Facebook Post Likes Facebook Post Likes [1501-10000] Like cho bài viết.
Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 4K/ngày
1501 (số lượng order ít nhất) 10000 (số lượng order nhiều nhất) 216,000 vnđ/1k Post Likes 9 usd/1k Post Likes
Facebook Post Shares Facebook Post Shares [500-10000] Chi sẽ bài viết, Phân phối trong 24 giờ, đạt được 1K/ngày 500 (số lượng order ít nhất) 10000 (số lượng order nhiều nhất) 288,000 vnđ/1k post share 12 usd/1k post share
Facebook Page Followers Facebook Page Followers [20 – 1000] Bắt đầu trong vòng 24 – 48 giờ, khôi phục khi bị rớt, bảo hành trong vòng 30 ngày. 20 (số lượng order ít nhất) 1000(số lượng order nhiều nhất) 288,000 vnđ/1k follower 12 usd/1k follower