BẢNG GIÁ DỊCH VỤ INSTAGRAM

Tăng like instagram, Tăng follower instagram, Tăng view trên instagram

ID Order Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
Đơn giá
VND (1000 lượt)
Price
(USD) 1000 lượt
180 Instagram Followers Instagram Followers: Chạy ngay.
Tốc độ 3-7K/ngày – [10 – 100]. Tỷ lệ rớt 1-3%
> Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
> Tốc độ tối đa: 3-7K/Ngày
> Bảo hành 99 ngày
> Tỷ lệ rớt 1-3%
10 Followers 100 Followers 155,520 vnđ/1000 Followers 6,48 USD/1000 Followers
 181 Instagram Followers Instagram Followers: Chạy ngay.
Tốc độ 3-7K/ngày – [101 – 500]. Tỷ lệ rớt 1-3%
> Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
> Tốc độ tối đa: 3-7K/Ngày
> Bảo hành 99 ngày
> Tỷ lệ rớt 1-3%
101  Followers 500 Followers 140,140 vnđ/1000 Followers 5,84 USD/1000 Followers
 182 Instagram Followers Instagram Followers: Chạy ngay.
Tốc độ 3-7K/ngày – [501 – 3000]. Tỷ lệ rớt 1-3%
> Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
> Tốc độ tối đa: 3-7K/Ngày
> Bảo hành 99 ngày
> Tỷ lệ rớt 1-3%
 501 Followers  3000 Followers 126,000 vnđ/1000 Followers 5,25 USD/1000 Followers
 183 Instagram Followers Instagram Followers: Chạy ngay.
Tốc độ 3-7K/ngày – [3001 – 100k]. Tỷ lệ rớt 1-3%
> Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
> Tốc độ tối đa: 3-7K/Ngày
> Bảo hành 99 ngày
> Tỷ lệ rớt 1-3%
 3001 Followers  100k Followers 115,200 vnđ/1000 Followers 4,8 USD/1000 Followers
 184 Instagram Like Instagram Like – Tối đa 120K – Tốc độ tức thì 5k-10k mỗi ngày – Không hoàn like rớt > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
> Tốc độ tối đa: 3-5K/Ngày >
> Không hoàn like rớt, Không hoàn tiền, không bảo hành
> Tỷ lệ rớt 40 – 60%
 100 Like  120k Like 36,000 vnđ/1000 Like 1,5 USD/1000 Like
 185 Instagram Like Instagram Likes – Tối đa 20K – Bắt đầu ngay lập tức – Tốc độ 3-5K/Ngày > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
> Tốc độ tối đa: 20K/Ngày
> Không hoàn like rớt
> Tỷ lệ rớt 10 – 15%
 20 Like  20k Like 52,800 vnđ/1000 Like 2,2 USD/1000 Like
 186 Instagram Like Instagram Likes – 5K – Bắt đầu ngay lập tức – 2K/Ngày > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
> Tốc độ tối đa: 2K/Ngày
> Không hoàn like rớt
 50 Like  5000 Like 60,000 vnđ/1000 Like 2,5 USD/1000 Like
 187 Instagram Like Instagram Likes – Tối đa 40K – Bắt đầu ngay lập tức – 5K/Ngày.Tăng thêm lượt thích: 0% – 20% > Thời gian bắt đầu: 0 – 1H
> Tốc độ: 3-5K / ngày
> Tăng thêm lượt thích: 0% – 20%.
> GIÁ CẢ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NÀY ĐỂ GIỮ CHO HÀNG KHÔNG BỊ TẢI TRỌNG.
> KHÔNG BẢO HÀNH.
 100 Like  40k Like 76,800 vnđ/1000 Like 3,2 USD/1000 Like
188  Instagram Like Instagram Likes – Tối đa 35K – Bắt đầu ngay lập tức – Tốc độ 3-5K/Ngày > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
> Tốc độ tối đa: 3-5K/Ngày
> Không rớt
 50 Like  35k Like 60,000 vnđ/1000 Like 2,5 USD/1000 Like
205  Instagram Like Instagram Likes – Tối đa 10K – Bắt đầu ngay lập tức – 10K/Ngày > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
> Tốc độ tối đa: 5-10K/Ngày
> KHÔNG HOÀN VIEW RỚT, KHÔNG HOÀN TIỀN, KHÔNG BẢO HÀNH.
 50 Like  10k Like  62,400 vnđ/1000 Like  2,6 USD/1000 Like
206  Instagram Like Instagram Likes – Tối đa 20K – Bắt đầu ngay lập tức – Tốc độ 20K/Ngày.Thêm lượt thích: 0% – 20%. > Thời gian bắt đầu: 0 – 1H
> Tốc độ: SIÊU NHANH
> Chất lượng: Tài khoản thực
> Thêm lượt thích: 0% – 20%.
> KHÔNG BẢO HÀNH.
 50 Like  20k Like  182,400 vnđ/1000 like  7,6 USD/1000 Like
189 Instagram View Instagram Views: Chạy ngay.
Tốc độ tối đa 50K/ngày – [500 – 1k]. Không rớt
> Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
> Tốc độ tối đa: 50K/Ngày
> Không rớt
 500 View  1000 View 2640 vnđ/1000 View 0,11 USD/1000 View
190 Instagram View Instagram Views: Chạy ngay.
Tốc độ tối đa 50K/ngày – [1k – 3k]. Không rớt
> Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
> Tốc độ tối đa: 50K/Ngày
> Không rớt
 1001 View  3000 View 1920 vnđ/1000 View 0,08 USD/1000 View
 191 Instagram View Instagram Views: Chạy ngay.
Tốc độ tối đa 50K/ngày – [3k – 10k]. Không rớt
> Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
> Tốc độ tối đa: 50K/Ngày
> Không rớt
 3001 View  10k View 1704 vnđ/1000 View 0,071 USD/1000 View
 192 Instagram View Instagram Views: Chạy ngay.
Tốc độ tối đa 50K/ngày – [10k – 1M]. Không rớt
> Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
> Tốc độ tối đa: 50K/Ngày
> Không rớt
 10k View  1 triệu View 1536 vnđ/1000 View 0,064 USD/1000 View

Xem thêm các bảng giá dịch khác tại cpm-view.net