BẢNG GIÁ DỊCH VỤ INSTAGRAM

Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
Đơn giá
VND (1000)
Price
(USD) 1000
Instagram Followers Instagram Followers: Chạy ngay.
Tốc độ 3-7K/ngày – [10 – 100]. Tỷ lệ rớt 1-3%
> Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
> Tốc độ tối đa: 3-7K/Ngày
> Bảo hành 99 ngày
> Tỷ lệ rớt 1-3%
10 Followers 100 Followers 155,520 vnđ/1000 Followers 6,48 USD/1000 Followers
Instagram Followers Instagram Followers: Chạy ngay.
Tốc độ 3-7K/ngày – [101 – 500]. Tỷ lệ rớt 1-3%
> Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
> Tốc độ tối đa: 3-7K/Ngày
> Bảo hành 99 ngày
> Tỷ lệ rớt 1-3%
101  Followers 500 Followers 140,140 vnđ/1000 Followers 5,84 USD/1000 Followers
Instagram Followers Instagram Followers: Chạy ngay.
Tốc độ 3-7K/ngày – [501 – 3000]. Tỷ lệ rớt 1-3%
> Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
> Tốc độ tối đa: 3-7K/Ngày
> Bảo hành 99 ngày
> Tỷ lệ rớt 1-3%
 501 Followers  3000 Followers 126,000 vnđ/1000 Followers 5,25 USD/1000 Followers
Instagram Followers Instagram Followers: Chạy ngay.
Tốc độ 3-7K/ngày – [3001 – 100k]. Tỷ lệ rớt 1-3%
> Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
> Tốc độ tối đa: 3-7K/Ngày
> Bảo hành 99 ngày
> Tỷ lệ rớt 1-3%
 3001 Followers  100k Followers 115,200 vnđ/1000 Followers 4,8 USD/1000 Followers
Instagram Like Instagram Like: Chạy ngay.
Tốc độ tối đa 5K/ngày. Đọc kỹ mô tả khi mua
> Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
> Tốc độ tối đa: 5K/Ngày
> Không hoàn like rớt
> Tỷ lệ rớt 40 – 60%
 500 Like  150k Like 36,000 vnđ/1000 Like 1,5 USD/1000 Like
Instagram Like Instagram Like: Chạy ngay.
Tốc độ tối đa 20K/ngày [20-100]. Tỷ lệ rớt 10-15%
> Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
> Tốc độ tối đa: 20K/Ngày
> Không hoàn like rớt
> Tỷ lệ rớt 10 – 15%
 20 Like  100 Like 52,800 vnđ/1000 Like 2,2 USD/1000 Like
Instagram Like Instagram Like: Chạy ngay.
Tốc độ tối đa 20K/ngày [101-500]. Tỷ lệ rớt 10-15%
> Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
> Tốc độ tối đa: 20K/Ngày
> Không hoàn like rớt
> Tỷ lệ rớt 10 – 15%
 101 Like  500 Like 47,520 vnđ/1000 Like 1,98 USD/1000 Like
Instagram Like Instagram Like: Chạy ngay.
Tốc độ tối đa 20K/ngày [501-3000]. Tỷ lệ rớt 10-15%
> Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
> Tốc độ tối đa: 20K/Ngày
> Không hoàn like rớt
> Tỷ lệ rớt 10 – 15%
 501 Like  3000 Like 42,768 vnđ/1000 Like 1,782 USD/1000 Like
Instagram Like Instagram Like: Chạy ngay.
Tốc độ tối đa 20K/ngày [3001-20k]. Tỷ lệ rớt 10-15%
> Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ
> Tốc độ tối đa: 20K/Ngày
> Không hoàn like rớt
> Tỷ lệ rớt 10 – 15%
 3001 Like  20k Like 38,640 vnđ/1000 Like 1,61 USD/1000 Like
Instagram View Instagram Views: Chạy ngay.
Tốc độ tối đa 50K/ngày – [500 – 1k]. Không rớt
> Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
> Tốc độ tối đa: 50K/Ngày
> Không rớt
 500 View  1000 View 21,600 vnđ/1000 View 0,9 USD/1000 View
Instagram View Instagram Views: Chạy ngay.
Tốc độ tối đa 50K/ngày – [1k – 3k]. Không rớt
> Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
> Tốc độ tối đa: 50K/Ngày
> Không rớt
 1001 View  3000 View 19,440 vnđ/1000 View 0,81 USD/1000 View
Instagram View Instagram Views: Chạy ngay.
Tốc độ tối đa 50K/ngày – [3k – 10k]. Không rớt
> Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
> Tốc độ tối đa: 50K/Ngày
> Không rớt
 3001 View  10k View 17,496 vnđ/1000 View 0,729 USD/1000 View
Instagram View Instagram Views: Chạy ngay.
Tốc độ tối đa 50K/ngày – [10k – 1M]. Không rớt
> Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức
> Tốc độ tối đa: 50K/Ngày
> Không rớt
 10k View  1 triệu View 15,804 vnđ/1000 View 0,66 USD/1000 View

Xem thêm các bảng giá dịch khác tại cpm-view.net