BẢNG GIÁ GÓI DỊCH VỤ YOUTUBE

Sevice categories
(Loại dịch vụ)
 

Service name
(Tên dịch vụ)

 

Description
(Mô tả)

Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000) 
Price
(USD) 1000
Youtube view Tiny Standard CPV [500-3K] Không hoàn, đơn hàng rất nhỏ, phân phối ngay, dung lượng 100K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, sau 5-6 giờ phân phối xong, youtube sẽ hiễn thị đúng số lượng view 500 3,000 43,200 1.8
Youtube view Small Standard CPV [3K-8K Không hoàn, đơn hàng nhỏ, phân phối ngay, dung lượng 100K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, sau 5-6 giờ phân phối xong, youtube sẽ hiễn thị đúng số lượng view 3,001 8,000 39,600 1.65
Youtube view Medium Standard CPV  [20K-100K] Không hoàn, đơn hàng trung bình, phân phối ngay, dung lượng 100K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, sau 5-6 giờ phân phối xong, youtube sẽ hiễn thị đúng số lượng view 20,001 100,000 36,000 1.5
Youtube view Large Standard CPV  [100K-300K] Không hoàn, Đơn hàng khá lớn, phân phối ngay, dung lượng 100K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, ysau 5-6 giờ phân phối xong, youtube sẽ hiễn thị đúng số lượng view 100,001 300,000 32,400 1.35
Youtube view   Great Standard CPV [300K-10M]  Không hoàn, Đơn hàng lớn, phân phối ngay, dung lượng 100K-200K view 1 ngày, views toàn cầu,sau 5-6 giờ phân phối xong, youtube sẽ hiễn thị đúng số lượng view 300,001 10,000,000 30,000 1.25
Youtube view targeted   Youtube Views [1M] [USA] [NO DROP] [INSTANT – 200K/Day]  View phần phối US, bắt đầu ngay, mỗi ngày 20k-200K,  Đảm bảo đủ view, hoàn lại nếu thiếu. 1,000 1,000,000 72,000 3
 Youtube view targeted   Youtube Views [1M] [USA] [NO DROP] [INSTANT – 200K/Day]  View phần phối US, bắt đầu ngay, mỗi ngày 20k-200K,  Đảm bảo đủ view, hoàn lại nếu thiếu. 1,000 1,000,000 74,400 3.1
Youtube Sub Youtube Subscribers [5-30] [1H – 50/Day] Băt đầu trong vòng 6h, đạt 50 sub/ngày 5 30 840,000 35
Youtube Sub Youtube Subscribers [30-100] [R30] [1H – 50/Day] Băt đầu trong vòng 6h, đạt 50 sub/ngày 31 100 720,000 30
Youtube Sub Youtube Subscribers [100] [R30] [1H – 50/Day] Băt đầu trong vòng 6h, đạt 50 sub/ngày 100 1000 600,000 25
Youtube Likes Youtube Likes [5-20] Băt đầu trong vòng 12h, đạt 50 like/ngày, hoàn like khi bị rớt 5 20 720,000 30
Youtube Likes Youtube Likes [20-100] Băt đầu trong vòng 6h, đạt 10K like/ngày, hoàn like khi bị rớt 20 100 600,000 25
Youtube Likes Youtube Likes [100] Băt đầu trong vòng 6h, đạt 10K like/ngày, hoàn like khi bị rớt 100 10,000  480,000 20
Youtube Comment Youtube Comments Băt đầu trong vòng 6h, đạt 50 comment ngày, hoàn like khi bị rớt 10 500  1,440,000 60