BẢNG GIÁ GÓI DỊCH VỤ YOUTUBE

Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000) 
Price
(USD) 1000
Youtube view Tiny Standard CPV [500-3K] Không hoàn, đơn hàng rất nhỏ, phân phối ngay, dung lượng 100K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, sau 5-6 giờ phân phối xong, youtube sẽ hiễn thị đúng số lượng view 500 (số lượng tăng nhỏ nhất) 3,000 (số lượng tăng lớn nhất) 43,200 vnđ/1k view 1.8 usd/1k view
Youtube view Small Standard CPV [3K-8K Không hoàn, đơn hàng nhỏ, phân phối ngay, dung lượng 100K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, sau 5-6 giờ phân phối xong, youtube sẽ hiễn thị đúng số lượng view 3,001 (số lượng tăng nhỏ nhất) 8,000 (số lượng tăng lớn nhất) 39,600 vnđ/1k view 1.65 usd/1k view
Youtube view Medium Standard CPV  [20K-100K] Không hoàn, đơn hàng trung bình, phân phối ngay, dung lượng 100K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, sau 5-6 giờ phân phối xong, youtube sẽ hiễn thị đúng số lượng view 20,001 (số lượng tăng nhỏ nhất) 100,000 (số lượng tăng lớn nhất) 36,000 vnđ/1k view 1.5 usd/1k view
Youtube view Large Standard CPV  [100K-300K] Không hoàn, Đơn hàng khá lớn, phân phối ngay, dung lượng 100K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, ysau 5-6 giờ phân phối xong, youtube sẽ hiễn thị đúng số lượng view 100,001 (số lượng tăng nhỏ nhất) 300,000 (số lượng tăng lớn nhất) 32,400 vnđ/1k view 1.35 usd/1k view
Youtube view   Great Standard CPV [300K-10M]  Không hoàn, Đơn hàng lớn, phân phối ngay, dung lượng 100K-200K view 1 ngày, views toàn cầu,sau 5-6 giờ phân phối xong, youtube sẽ hiễn thị đúng số lượng view 300,001 (số lượng tăng nhỏ nhất) 10,000,000 (số lượng tăng lớn nhất) 30,000 vnđ/1k view 1.25 usd/1k view
Youtube view targeted   Youtube Views [1M] [USA] [NO DROP] [INSTANT – 200K/Day]  View phần phối US, bắt đầu ngay, mỗi ngày 20k-200K,  Đảm bảo đủ view, hoàn lại nếu thiếu. 1,000 (số lượng tăng nhỏ nhất) 1,000,000 (số lượng tăng lớn nhất) 72,000 vnđ/1k view 3 usd/1k view
 Youtube view targeted   Youtube Views [1M] [USA] [NO DROP] [INSTANT – 200K/Day]  View phần phối US, bắt đầu ngay, mỗi ngày 20k-200K,  Đảm bảo đủ view, hoàn lại nếu thiếu. 1,000 (số lượng tăng nhỏ nhất) 1,000,000 (số lượng tăng lớn nhất) 74,400 vnđ/1k view 3.1 usd/1k view
Youtube Sub Youtube Subscribers [5-30] [1H – 50/Day] Băt đầu trong vòng 6h, đạt 50 sub/ngày 5 (số lượng tăng nhỏ nhất) 30 (số lượng tăng lớn nhất) 840,000 vnđ/1k sub 35 usd/1k sub
Youtube Sub Youtube Subscribers [30-100] [R30] [1H – 50/Day] Băt đầu trong vòng 6h, đạt 50 sub/ngày 31 (số lượng tăng nhỏ nhất) 100 (số lượng tăng lớn nhất) 720,000 vnđ/1k sub 30 usd/1k sub
Youtube Sub Youtube Subscribers [100] [R30] [1H – 50/Day] Băt đầu trong vòng 6h, đạt 50 sub/ngày 100 (số lượng tăng nhỏ nhất) 1000 (số lượng tăng lớn nhất) 600,000 vnđ/1k sub 25 usd/1k sub
Youtube Likes Youtube Likes [5-20] Băt đầu trong vòng 12h, đạt 50 like/ngày, hoàn like khi bị rớt 5 (số lượng tăng nhỏ nhất) 20 (số lượng tăng lớn nhất) 720,000 vnđ/1k like 30 usd/1k like
Youtube Likes Youtube Likes [20-100] Băt đầu trong vòng 6h, đạt 10K like/ngày, hoàn like khi bị rớt 20 (số lượng tăng nhỏ nhất) 100 (số lượng tăng lớn nhất) 600,000 vnđ/1k like 25 usd/1k like
Youtube Likes Youtube Likes [100] Băt đầu trong vòng 6h, đạt 10K like/ngày, hoàn like khi bị rớt 100 (số lượng tăng nhỏ nhất) 10,000 (số lượng tăng lớn nhất)  480,000 vnđ/1k like 20 usd/1k like
Youtube Comment Youtube Comments Băt đầu trong vòng 6h, đạt 50 comment ngày, hoàn like khi bị rớt 10 (số lượng tăng nhỏ nhất) 500 (số lượng tăng lớn nhất) 5,040,000 vnđ/1k cmt 210 usd/1k cmt
Youtube Comment Youtube Comment Việt Nam Băt đầu trong vòng 6h, đạt 50 comment ngày, hoàn like khi bị rớt 10 (số lượng tăng nhỏ nhất) 100 (số lượng tăng lớn nhất)  8,400,000 vnđ/1k cmt 350 usd/1k cmt
Youtube watchtime Youtube watchtime (Giờ xem youtube) Bắt đầu trong vòng 6h, tốc độ đặt 50-1000h/ ngày, đảm bảo thời gian không bị rớt. Thời gian Video ít nhất là 3h. 500 (số lượng tăng nhỏ nhất) 10000 (số lượng tăng lớn nhất) 1,152,000 vnđ/1k giờ xem 48 USD  (đô)/1k giờ xem