BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHẠY QUẢNG CÁO YOUTUBE

Dịch vụ chạy quảng cáo Youtube, tăng view youtube tự nhiện từ người dùng thực trên youtube giúp thúc đẩy tăng nhận diện thương hiệu, tăng hiệu quả làm seo trên Youtube nhanh chóng

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
Đơn giá
VND (1000 view) 
Price
USD (1000 view)
 238  View Youtube Ads Số lượt xem QUẢNG CÁO trên Youtube
[Max 100k] [Toàn cầu] [72H – 50K / ngày]
> Thời gian bắt đầu: 0-72 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)
> Tốc độ: 50K – 100K / ngày
> Địa điểm: Trên toàn thếgiới
> VIDEO CHỈ PHẢI DƯỚI 5 PHÚT VÀ 30 GIÂY CHO DỊCH VỤ NÀY (Hơn 5 phút Tốc độ sẽ thấp)
> Đảm bảo không rớt
> Bảo hành vĩnh viễn
 10000 view  100000 view 48,000 vnđ/1000 view  2,0 USD/1000 view
 239   View Youtube Ads Số lượt xem QUẢNG CÁO trên Youtube
[Max 100k] [Việt Nam] [72H – 50K / ngày]
> Thời gian bắt đầu: 0-72 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)
> Tốc độ: 50K – 100K / ngày
> Địa điểm: Việt Nam
> VIDEO CHỈ PHẢI DƯỚI 5 PHÚT VÀ 30 GIÂY CHO DỊCH VỤ NÀY (Hơn 5 phút Tốc độ sẽ thấp)
> Đảm bảo không rớt
> Bảo hành vĩnh viễn
  10000 view   100000 view 60,000 vnđ/1000 view  2,5 USD/1000 view
 240   View Youtube Ads Số lượt xem QUẢNG CÁO trên Youtube
[Max 100k] [USA] [72H – 50K / ngày]
> Thời gian bắt đầu: 0-72 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)
> Tốc độ: 50K – 100K / ngày
> Địa điểm: USA (MỸ)
> VIDEO CHỈ PHẢI DƯỚI 5 PHÚT VÀ 30 GIÂY CHO DỊCH VỤ NÀY (Hơn 5 phút Tốc độ sẽ thấp)
> Đảm bảo không rớt
> Bảo hành vĩnh viễn
  10000 view   100000 view 67,200 vnđ/1000 view  2,8 USD/1000 view
 241   View Youtube Ads Số lượt xem QUẢNG CÁO trên Youtube
[Max 100k] [EU] [72H – 50K / ngày]
> Thời gian bắt đầu: 0-72 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)
> Tốc độ: 50K – 100K / ngày
> Địa điểm: EU (Châu Âu)
> VIDEO CHỈ PHẢI DƯỚI 5 PHÚT VÀ 30 GIÂY CHO DỊCH VỤ NÀY (Hơn 5 phút Tốc độ sẽ thấp)
> Đảm bảo không rớt
> Bảo hành vĩnh viễn
  10000 view   100000 view  48,000 vnđ/1000 view  2,0 USD/1000 view
 242   View Youtube Ads Số lượt xem QUẢNG CÁO trên Youtube
[Max 100k] [JAPAN] [72H – 50K / ngày]
> Thời gian bắt đầu: 0-72 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)
> Tốc độ: 50K – 100K / ngày
> Địa điểm: JAPAN
> VIDEO CHỈ PHẢI DƯỚI 5 PHÚT VÀ 30 GIÂY CHO DỊCH VỤ NÀY (Hơn 5 phút Tốc độ sẽ thấp)
> Đảm bảo không rớt
> Bảo hành vĩnh viễn
  10000 view   100000 view  67,200 vnđ/1000 view  2,8 USD/1000 view
ID Sevice categories Service name Services Pack Description Order Minimun Order Maximun Price
USD (1000 view)
 238 View Youtube Ads Number of views of ADVERTISING on Youtube [Max 100k] [Global] [72H – 50K / day] > Start time: 0-72 hours (Need Youtube approval time)
> Speed: 50K – 100K / day
> Venue: Worldwide
> VIDEO MUST BE BELOW 5 MINUTES AND 30 SECONDS FOR THIS SERVICE (More than 5 minutes The speed will be low)
> Guarantee of no drop
> Permanent warranty
 10000 view  100000 view  2,0 USD/1000 view
 239 View Youtube Ads Number of views of ADVERTISING on Youtube [Max 100k] [Vietnam] [72H – 50K / day] > Start time: 0-72 hours (It takes time to get Youtube approval)
> Speed: 50K – 100K / day
> Location: Vietnam
> VIDEO MUST BE BELOW 5 MINUTES AND 30 SECONDS FOR THIS SERVICE ( More than 5 minutes Speed ​​will be low)
> Guaranteed no drop
> Permanent warranty
  10000 view   100000 view  2,5 USD/1000 view
 240 View Youtube Ads Number of views of ADVERTISING on Youtube [Max 100k] [USA] [72H – 50K / day] > Start time: 0-72 hours (Need Youtube approval time)
> Speed: 50K – 100K / day
> Location: USA (USA)
> VIDEO MUST BE BELOW 5 MINUTES AND 30 SECONDS FOR THE SERVICE THIS (More than 5 minutes Speed ​​will be low)
> Guarantee of no drop
> Permanent Warranty
  10000 view   100000 view  2,8 USD/1000 view
 241 View Youtube Ads Number of views of ADVERTISING on Youtube [Max 100k] [EU] [72H – 50K / day] > Start time: 0-72 hours (Need Youtube approval time)
> Speed: 50K – 100K / day
> Location: EU (Europe)
> VIDEO MUST BE LESS THAN 5 MINUTES AND 30 SECONDS FOR TRANSLATION THIS SERVICE (More than 5 minutes Speed ​​will be low)
> Guaranteed no drop
> Permanent warranty
  10000 view   100000 view  2,0 USD/1000 view
 242 View Youtube Ads Number of views of ADVERTISING on Youtube [Max 100k] [JAPAN] [72H – 50K / day] > Start time: 0-72 hours (Need Youtube approval time)
> Speed: 50K – 100K / day
> Venue: JAPAN
> VIDEO MUST BE BELOW 5 MINUTES AND 30 SECONDS FOR THIS SERVICE (More 5 minutes Speed ​​will be low)
> Guaranteed no drop
> Permanent warranty
  10000 view   100000 view  2,8 USD/1000 view

CÁC BÀI VIẾT KHÁC TẠI CPM-VIEW