CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách này là cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Bất kỳ thông tin cá nhân nhận được sẽ chỉ được sử dụng để điền vào đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi sẽ không bán hoặc phân phối lại thông tin của bạn cho bất cứ ai.