BẢNG GIÁ DỊCH VỤ YOUTUBE 2022

Giá các gói dịch vụ tăng view Youtube, tăng lượt đăng ký kênh Youtube, tăng like và comment video Youtube

GÓI DỊCH VỤ TĂNG VIEW YOUTUBE

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 view) 
Price
USD (1000 view)
477 Youtube Views Youtube Views – Không bảo hành – Tối đa 100K – Bắt đầu: 1H – Tốc độ 10K/Ngày ⚡️Thời gian bắt đầu xử lý: 0 -1H

⚡️Tối đa 10K

⚡️Tốc độ 10K/Ngày

⚡️Người xem: Người dùng Youtube thực

⚡️Tỷ lệ giữ chân: 10s – 60 giây

⚡️Không bảo hành ⚠️Tỷ lệ rớt view 30%

1000 view 100000000 view 24,000 vnđ/1000 view 1 USD/1000 view
483   Youtube Views Youtube Views Small [ 500 – 2K ] – [ BH vĩnh viễn ] – [Thời gian bắt đầu: Xử lý ngay ⭐ Bắt đầu ngay lập tức ⭐Tốc đa 2k view

⭐Lượt xem người dùng thật

⭐ Không rớt

⭐ Bảo hành viễn vĩnh

500 view 2000 view 45.000 vnđ/1000 view 1.875 USD/1000 view
484   Youtube Views Youtube Views Small [ 2K – 10K ] – [ BH vĩnh viễn ] – [Thời gian bắt đầu: Xử lý ngay] ⭐ Bắt đầu ngay lập tức ⭐Tốc đa 10k view

⭐Lượt xem người dùng thật

⭐ Không rớt

⭐ Bảo hành viễn vĩnh

 2001 view  10000 view 43,900 vnđ/1000 view 1.829 USD/1000 view
485   Youtube Views Youtube Views Medium [ 10K – 50K ] – [ BH vĩnh viễn ] – [Thời gian bắt đầu: Xử lý ngay] ⭐ Bắt đầu ngay lập tức

⭐Tốc đa 50k view

⭐Lượt xem người dùng thật

⭐ Không rớt

⭐ Bảo hành viễn vĩnh

 10001 view  50000 view 42,000 vnđ/1000 view 2.75 USD/1000 view
486   Youtube Views Youtube Views Medium [ 50K – 200K ] – [ BH vĩnh viễn ] – [Thời gian bắt đầu: Xử lý ngay] ⭐ Bắt đầu ngay lập tức

⭐Tốc đa 200k view

⭐Lượt xem người dùng thật

⭐ Không rớt

⭐ Bảo hành viễn vĩnh

50001 view  200000 view 39,000 vnđ/1000 view 1.625 USD/1000 view
487   Youtube Views YYoutube Views Large [ 200K – 500K ] – [ BH vĩnh viễn ] – [Thời gian bắt đầu: Xử lý ngay] ⭐ Bắt đầu ngay lập tức

⭐Tốc đa 500k view

⭐Lượt xem người dùng thật

⭐ Không rớt

⭐ Bảo hành viễn vĩnh

 200001 view  500000 view 36,000 vnđ/1000 view 1.5 USD/1000 view
488   Youtube Views Youtube Views Extra Large [ 200K – 500K ] – [ BH vĩnh viễn ] – [Thời gian bắt đầu: Xử lý ngay] ⭐ Bắt đầu ngay lập tức

⭐Tốc đa 10M view

⭐Lượt xem người dùng thật

⭐ Không rớt

⭐ Bảo hành viễn vĩnh

 500001 view  1000000 view 33,000 vnđ/1000 view 1.375 USD/1000 view

GÓI DỊCH VỤ TĂNG VIEW TARGETED

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 view)
Price
USD (1000 view)
177 View Youtube Targeted Youtube Views – JAPAN – BH 180 ngày – Tốc độ tối đa 100K/Ngày ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H

⭐Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày

⭐Bảo hành 180 Ngày ⭐Nguồn view JAPAN

1000 view  2 triệu view (2M) 159.000 vnđ/1000 view  6.625usd/1000 view
178 View Youtube Targeted Youtube Views – UK – BH 180 Ngày – Tốc độ tối đa 20K/Ngày ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 1K-20K / ngày

⭐Bảo hành 180 Ngày

⭐Thời lượng xem 45s đến 3p

⭐Nguồn view UK

 1000 view   10 triệu view (10M)  141,000 vnđ/1000 view  5,875 usd/1000 view
179 View Youtube Targeted Youtube Views – USA – BH 180 Ngày – Tốc độ tối đa 20K/ngày ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H

⭐Tốc độ: Tối đa 1K-20K / ngày

⭐Bảo hành 180 Ngày

⭐Thời lượng xem 45s đến 3p ⭐Nguồn view USA

 1000 view   10 triệu view (10M)  139,000 vnđ/1000 view  5,79 usd/1000 view
204 View Youtube Targeted Youtube Views – Singapore – BH 180 ngày – Tốc độ tối đa 100k/ngày ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H

⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày

⭐Bảo hành vĩnh viễn

⭐Giữ trong tối đa 5 phút ⭐Nguồn view Singapore

 1000 view   10 triệu view (10M)  141,000 vnđ/1000 view  5,875 usd/1000 view
251 View Youtube Targeted   Youtube Views – Vietnam – BH vĩnh viễn – Tốc độ tối đa 20k/ngày – Hot⚡️⚡️⚡️⚡️ ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H

⭐Tốc độ: Tối đa 20 -50K / ngày

⭐Bảo hành vĩnh viễn

⭐Nguồn view Vietnam

 500 view   10 triệu view (10M)  60.000 vnđ/1000 view 2,4 usd/1000 view
254 View Youtube Targeted Youtube Views – Germany – BH 180 Ngày – Tốc độ tối đa 20K/ngày ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H

⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày

⭐Bảo hành 180 Ngày

⭐Thời lượng xem 45s đến 3p

⭐Nguồn view Germany

 1000 view   10 triệu view (10M)  141,000 vnđ/1000 view  5,875 usd/1000 view
255 View Youtube Targeted Youtube Views – France – BH 180 Ngày – Tốc độ tối đa 20k/ngày ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H

⭐Tốc độ: Tối đa 1K-20K / ngày

⭐Bảo hành 180 Ngày

⭐Thời lượng xem 45s đến 3p ⭐Nguồn view France

 1000 view   10 triệu view (10M)  141,000 vnđ/1000 view  5,875 usd/1000 view
257 View Youtube Targeted Youtube Views – CANADA – BH 180 Ngày – Tốc độ tối đa 100k/ngày ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H

⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày

⭐Bảo hành 180 Ngày

⭐Thời lượng xem 45s đến 3p ⭐Nguồn view Canada

 1000 view   10 triệu view (10M)  141,000 vnđ/1000 view  5,875 usd/1000 view
258 View Youtube Targeted Youtube Views – Australia – BH 180 Ngày – Tốc độ tối đa 100k/ngày ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H

⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày

⭐Bảo hành 180 Ngày

⭐Thời lượng xem 45s đến 3p ⭐Nguồn view Australia

 1000 view   10 triệu view (10M)  141,000 vnđ/1000 view  5,875 usd/1000 view
259 View Youtube Targeted
Youtube Views – Malaysia – BH 180 ngày – Tốc độ tối đa 100k/ngày
⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H

⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày

⭐Bảo hành 180 ngày

⭐Giữ trong tối đa 5 phút ⭐Nguồn view Malaysia

 1000 view   10 triệu view (10M)  159,000 vnđ/1000 view  6,625 usd/1000 view
260 View Youtube Targeted Youtube Views – ITALY – BH 180 Ngày – Tốc độ tối đa 20K /Ngày ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H

⭐Tốc độ: Tối đa 1K-20K / ngày

⭐Bảo hành vĩnh viễn

⭐Thời lượng xem 45s đến 3p ⭐Nguồn view Italy

 1000 view   10 triệu view (10M)  141,000 vnđ/1000 view  5,875 usd/1000 view
261 View Youtube Targeted Youtube Views – India – BH 180 ngày – Tốc độ tối đa 100k/ngày ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H

⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày

⭐Bảo hành 180 ngày

⭐Giữ trong tối đa 5 phút ⭐Nguồn view India

 1000 view   10 triệu view (10M)  141,000 vnđ/1000 view  5,875 usd/1000 view
262 View Youtube Targeted Youtube Views – Hungary – BH 180 ngày – Tốc độ tối đa 100k/ngày ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H

⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày

⭐Bảo hành 180 ngày

⭐Giữ trong tối đa 5 phút ⭐Nguồn view Hungary

 1000 view   10 triệu view (10M)  141,000 vnđ/1000 view  5,875usd/1000 view
263 View Youtube Targeted   Youtube Views – Philippines – 180 ngày – Tốc độ tối đa 100k/ngày ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H

⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày

⭐Bảo hành 180 ngày

⭐Giữ trong tối đa 5 phút ⭐Nguồn view Philippines

 1000 view   10 triệu view (10M)  141,000 vnđ/1000 view  5,875 usd/1000 view
264 View Youtube Targeted   Youtube Views – North Korea – BH 180 ngày – Tốc độ tối đa 100K/Ngày ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H

⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày

⭐Bảo hành 180 ngày

⭐Nguồn view North Korea

 1000 view   10 triệu view (10M)  141.000 vnđ/1000 view  5,875 usd/1000 view

GÓI DỊCH VỤ TĂNG SUB YOUTUBE

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 view) 
Price
USD (1000 view)
286 Youtube sub Youtube Subscribers [ NGƯỜI DÙNG THẬT – Kiếm tiền – 1H – 10/Ngày] [ỔN ĐỊNH] ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì – 6 giờ

⭐Tốc độ: 5 – 10subs / ngày

⭐Bảo hành 30 ngày

⭐Tối đa chỉ đạt 1500 Subscribers mỗi kênh

⭐Người dùng thực, Subscribers không rớt và rất ổn định

⚠️Liên kết nhập: https://www.youtube.com/channel/UCQZfy1ck4wbq0QWtDt8Zbkg ⚠️Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng kênh, hãy nhấn 1 người đăng ký trước khi đặt hàng !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào. Yêu cầu phải mở hiện thị số người đăng ký trước khi đặt lệnh.

⚠️ Các trường hợp không mở hiện thị số người đăng ký chúng tôi sẽ không giải quyết.

10 sub 1500 sub 1,231,000 vnđ/1000 sub 51,3 USD/1000 sub
407 Youtube sub Youtube Subscribers S2 [ NGƯỜI DÙNG THẬT – Kiếm tiền – 24H – 10/Ngày] [ỔN ĐỊNH] ⭐Thời gian bắt đầu xử lý: Tức thì – 24 giờ

⭐Tốc độ: 10 / ngày

⭐Bảo hành 30 ngày

⭐Tối đa chỉ đạt 2000 Subscribers mỗi kênh

⭐Người dùng thực, Subscribers không rớt và rất ổn định

⚠️Liên kết nhập: https://www.youtube.com/channel/UCQZfy1ck4wbq0QWtDt8Zbkg

⚠️Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng kênh, hãy nhấn 1 người đăng ký trước khi đặt hàng !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào. Yêu cầu phải mở hiện thị số người đăng ký trước khi đặt lệnh.

⚠️ Các trường hợp không mở hiện thị số người đăng ký chúng tôi sẽ không giải quyết.

10 sub 2000 sub 1,188,000 vnđ/1000 sub 49,5 USD/1000 sub
408 Youtube sub Youtube Subscribers [Max 2.5K] [BH 365 Ngày] [10 – 20/ Ngày] [TỪ QUẢNG CÁO] ⭐0-6H Giờ bắt đầu

⭐ Người đăng ký thực tế & đang hoạt động.

⭐ Tốc độ 10 -20 / Ngày

⭐ Bảo hành 365 ngày

⚠️Liên kết nhập: https://www.youtube.com/channel/UCQZfy1ck4wbq0QWtDt8Zbkg

⚠️Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng kênh, hãy nhấn 1 người đăng ký trước khi đặt hàng !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào. Yêu cầu phải mở hiện thị số người đăng ký trước khi đặt lệnh.

⚠️ Các trường hợp không mở hiện thị số người đăng ký chúng tôi sẽ không giải quyết.

10 sub 2500 sub 1,800,000 vnđ/1000 sub 75 USD/1000 sub

GÓI DỊCH VỤ TĂNG LIKE YOUTUBE

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 view) 
Price
USD (1000 view)
127 Youtube Likes Youtube Like [KHÔNG BẢO HÀNH] [Tối đa: 50K] [Thời gian bắt đầu: 0-1 giờ] [Tốc độ: NHANH] ⭐ Thời gian bắt đầu: Tối đa 12 giờ

⭐Tốc độ: 1K like/ngày

⭐Bảo hành: KHÔNG

⭐Không nạp lại / Không hoàn tiền

⭐ Video trên Youtube có ít nhất 1 lượt thích.Có thể bị tụt 0 – 30% số likes sau khi hoàn thành (thường được chạy thừa 10 – 15% số lượng likes đã đặt)

 50 Like  50000 Like 600,00 vnđ/1000 like 25 USD/1000 like
365 Youtube Likes Youtube USA Likes [Bào hành: 30 Ngày] [Tốc độ: 200/Ngày] ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì – 6 giờ

⭐Tốc độ: 200 lượt thích / ngày

⭐Bảo hành: 30 ngày

⭐Người dùng thực ở Hoa Kỳ

⭐Tối đa: 20K cho mỗi video,

100 Like 5000 Like 312,000 vnđ/1000 like 13,0 USD/1000 like

GÓI DỊCH VỤ TĂNG DISLIKE YOUTUBE

ID Sevice categories
(Loại dịch vụ)
Service name
(Tên dịch vụ)
Description
(Mô tả)
Số lượng
tối thiểu
Số lượng
tối đa
  Đơn giá
VND (1000 view) 
Price
USD (1000 view)
307 Youtube Dislike Số lượt không thích trên Youtube [NHANH HƠN – Tối đa 50K – BH 30 Ngày] ⭐Bắt đầu: 0-1H

⭐Tối đa lên đến 50K

⭐Youtube Video phải có Ít nhất 1 lần DisLike

⭐Lên tới tốc độ 200-500 ngày

⭐Gợi ý: Tối thiểu 3k mỗi lần

⭐Bảo hành 30 ngày

⭐ Tỷ lệ giảm: 0-5%

⭐ Tỷ lệ hoàn thành: 95% -100%

50 dislike 1000000 dislike 1,008,000 vnđ/1000 dislike 42,0 USD/1000 dislike
415  Youtube Dislike Lượt không thích trên Youtube [NHANH NHẤT – Tối đa 200K – 2K / Ngày – BH 30 Ngày] ⭐Chất lượng tốt nhất : Lượt Không thích thực sự

⭐Tối đa lên đến 200K (Lưu lượng nhanh, 2K mỗi ngày)

⭐Youtube Video với ít nhất 1 lần không thích

⭐Lên tốc độ ngày nhanh nhất

⭐Gợi ý: Tối thiểu 50k mỗi lần

⭐Bảo hành 30 ngày

⭐ Tỷ lệ giảm: 0-15%

⭐ Tỷ lệ hoàn thành: 95% -100%

100 dislike  200000 dislike 870.000 vnđ/1000 dislike 36,25 USD/1000 dislike

GÓI DỊCH VỤ SHARE VIDEO YOUTUBE

ID  Sevice categories
(Loại dịch vụ)
 Service name
(Tên dịch vụ)
 Description
(Mô tả)
 Số lượng
tối thiểu
 Số lượng
tối đa
   Đơn giá
VND (1000 view) 
 Price
USD (1000 view)
194  Youtube Shares Chia sẻ trên Youtube [Toàn cầu] [Kết hợp Chia sẻ trên mạng xã hội] ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì – 1 giờ

⭐Tối đa 250 nghìn

⭐Tốc độ: 3K / ngày

⭐Bảo hành 30 ngày

⭐Dịch vụ chia sẻ: Facebook, Twitter, Pinterest, reddit, LinkedIn, Blogger, v.v

1000 lượt share 250000 lượt share 64,800vnđ/1000 view 2,7usd/1000 view
195  Youtube Shares Chia sẻ trên Youtube [USA] [Kết hợp Chia sẻ trên mạng xã hội] ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!

⭐Tối đa 200 nghìn

⭐Tốc độ 100-300 / Ngày

⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày

 100 lượt share 200000 lượt share 90.000 vnđ/1000 view 3,75usd/1000 view
265  Youtube Shares Chia sẻ trên Youtube [Hàn Quốc] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!
⭐Tối đa 200 nghìn
⭐Tốc độ 100-300 / Ngày
⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần
⭐Bảo hành 30 ngày
50 lượt share 200000 lượt share 99.120 vnđ/1000 view 4.13 usd/1000 view
267  Youtube Shares Chia sẻ trên Youtube [UK] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!

⭐Tối đa 200 nghìn

⭐Tốc độ 100-300 / Ngày

⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày

 50 lượt share 200000 lượt share  90.000vnđ/1000 view 3,75 usd/1000 view
273  Youtube Shares Chia sẻ trên Youtube [Vietnam] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!

⭐Tối đa 200 nghìn

⭐Tốc độ 100-300 / Ngày

⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày

 50 lượt share  200000 lượt share  90.000 vnđ/1000 view 3,75 vnđ/1000 view

GÓI DỊCH VỤ COMMENT YOUTUBE

ID  Sevice categories
(Loại dịch vụ)
 Service name
(Tên dịch vụ)
 Description
(Mô tả)
 Số lượng
tối thiểu
 Số lượng
tối đa
Đơn giá
VND (1000 view)
Price
USD (1000 view)
404 Youtube Comment  Youtube Comment ✔️ Thời gian bắt đầu: Tức thì – 1 giờ

✔️ RANDOM

✔️ Bảo hành 30 ngày

✔️ Tối thiểu: 10

✔️ Tối đa: 500

✔️ Tốc độ: 100/Ngày

 10 cmt  500 cmt 5,040,000 vnđ/1k cmt  210 USD/ 1k cmt
157 Youtube Comment  Youtube Comment Việt Nam ✔️ Start Time: Instant – 6 hour

✔️ Tối đa 20 cmt/1 lần mua, Done mới mua tiếp.

✔️ Chúng tôi không hoàn tiền cho gói đã mua. Xin cảm ơn

 10 cmt  100 cmt 8,400,000 vnđ/1k cmt  350 USD/1k cmt

GÓI DỊCH VỤ TĂNG GIỜ XEM YOUTUBE

ID  Sevice categories
(Loại dịch vụ)
 Service name
(Tên dịch vụ)
 Description
(Mô tả)
 Số lượng
tối thiểu
 Số lượng
tối đa
Đơn giá
VND (1000 view)
Price
USD (1000 view)
132 Youtube Watchtime Thời gian xem trên Youtube 4000H – Nhập video 1H + / NHANH 1KH / Ngày – BH30 ⚡️ Thời gian bắt đầu: 1 đến 12 giờ

⚡️ Bạn sẽ nhận được 4kh thời gian xem trong 10 ngày

⚡️ Tốc độ: 500-1000H / Ngày

⚡️ Bảo hành 30 ngày (Không áp dụng cho trường hợp xóa video giờ chạy, khi youtube xét duyệt trùng lặp nội dung)

⚡️ Hãy sử dụng video có độ dài 1 giờ trở lên để đặt hàng

⚡️ Sau ngày hoàn thành đơn hàng, vui lòng đợi trong 4 – 6 ngày để Nhận cập nhật dữ liệu trên tab Kiếm tiền.

⚡️ Để kiểm tra trạng thái đơn hàng luôn kiểm tra Phân tích STUDIO của YOUTUBE LƯU Ý: – Trong khi sử dụng lượt xem của chúng tôi, vui lòng không đồng thời sử dụng lượt xem từ bên thứ ba và nếu video đang nhận được lượt xem không phải trả tiền, bạn sẽ không có đủ thời gian xem. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong những trường hợp này – Tốt hơn hết hãy sử dụng video mới và không có lượt xem tự nhiên để chạy thời gian xem.

1000 giờ xem 4000 giờ xem 690.720 vnđ/1000h xem 28,78 USD/ 1000h xem
175  COMBO Youtube Gói combo có 4000K giờ 1000 sub + 10K view ⚡️ Thời gian bắt đầu: 3 – 12 giờ

⚡️Kết thúc: 45 ngày

⚡️Video phải dài hơn 60 phút.

⚡️Bảo hành 30 ngày (Không áp dụng cho trường hợp xóa video giờ chạy, khi youtube xét duyệt trùng lặp nội dung)

⚡️Sau ngày hoàn thành đơn hàng, vui lòng đợi trong 4 – 6 ngày để Nhận cập nhật dữ liệu trên tab Kiếm tiền.

> Để kiểm tra trạng thái đơn hàng luôn kiểm tra Phân tích STUDIO của YOUTUBE

 1 combo  1 combo 3.225.600 vnđ/combo 134.40 USD/ Combo
341 Youtube Whatchtime Thời gian xem trên Youtube [KHÔNG BẢO HÀNH] [VIDEO 10 PHÚT TRỞ LÊN] [200H / Ngày] ✓ Bắt đầu sau 3 giờ ✓ Tốc độ ~ 200 / Ngày

✓ Video tối thiểu 10 phút

✓ Không bảo hành ⚠️Liên kết nhập: https://www.youtube.com/watch?v=WU1n5ljsHgc

1000 giờ xem 4000 giờ xem 1.368.000 vnđ/1000 giờ xem 57 USD/ 1000h xem

GÓI VIEW YOUTUBE [DISCOVERY ADS – TARGETED]

ID  Sevice categories
(Loại dịch vụ)
 Service name
(Tên dịch vụ)
 Description
(Mô tả)
 Số lượng
tối thiểu
 Số lượng
tối đa
Đơn giá
VND (1000 view)
Price
USD (1000 view)
322 Youtube View [Discovery ADS – Targeted] Youtube Views [VIETNAM Discovery ADS] [Max 10M] [24H – 1M/Ngày] ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)

⭐Tốc độ: 1M / Ngày

⭐Địa điểm: Việt Nam

⭐Đảm bảo không rớt

 40,000 view  10,000,000 view 194.400 vnđ/1k view  8.10 USD/ 1k view
377  Youtube View [Discovery ADS – Targeted] Youtube Views [USA Discovery ADS] [Max 10M] [24H – 1M/Ngày] ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)

⭐Tốc độ: 1M / Ngày

⭐Địa điểm: USA

⭐Đảm bảo không rớt

 40,000 view  10,000,000 view   237.600 vnđ/ 1k view  9,9 USD/ 1k view 
378  Youtube View [Discovery ADS – Targeted] Youtube Views [UK Discovery ADS] [Max 10M] [24H – 1M/Ngày] ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)

⭐Tốc độ: 1M / Ngày

⭐Địa điểm: Anh Quốc, Scotland , Xứ Wales, Bắc Ireland

⭐Đảm bảo không rớt

 40,000 view  10,000,000 view  237.600 vnđ/1k view  9.9 USD/ 1k view 
379  Youtube View [Discovery ADS – Targeted] Youtube Views [PHÁP Discovery ADS] [Max 10M] [24H – 1M/Ngày] ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)

⭐Tốc độ: 1M / Ngày

⭐Địa điểm: PHÁP

⭐Đảm bảo không rớt

 40,000 view  10,000,000 view   237.600 vnđ/1k view 9.9 USD/ 1k view 
380  Youtube View [Discovery ADS – Targeted] Youtube Views [AUSTRALIA Discovery ADS] [Max 10M] [24H – 1M/Ngày] ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)

⭐Tốc độ: 1M / Ngày

⭐Địa điểm: AUSTRALIA

⭐Đảm bảo không rớt

 40,000 view  10,000,000 view   237.600 vnđ/1k view 9,9 USD/ 1k view 
381 Youtube View [Discovery ADS – Targeted]   Youtube Views [ĐỨC Discovery ADS] [Max 10M] [24H – 1M/Ngày] ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)

⭐Tốc độ: 1M / Ngày

⭐Địa điểm: NƯỚC ĐỨC

⭐Đảm bảo không rớt

 40,000 view  10,000,000 view   237.600 vnđ/1k view  9.9 USD/ 1k view
384 Youtube View [Discovery ADS – Targeted]  Youtube Views [NHẬT BẢN Discovery ADS]
[Max 10M] [24H – 1M/Ngày]
⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)

⭐Tốc độ: 1M / Ngày

⭐Địa điểm: NHẬT BẢN

⭐Đảm bảo không rớt

 40,000 view  10,000,000 view 241.200 vnđ/1k view    10.05 USD/ 1k view 
385 Youtube View [Discovery ADS – Targeted] Youtube Views [HÀN QUỐC Discovery ADS] [Max 10M] [24H – 1M/Ngày] ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)

⭐Tốc độ: 1M / Ngày

⭐Địa điểm: HÀN QUỐC ⭐Đảm bảo không rớtt

 40,000 view  10,000,000 view 224.640 vnđ/1k view    9,36 USD/ 1k view 
386 Youtube View [Discovery ADS – Targeted]   Youtube Views [MALAYSIA Discovery ADS] [Max 10M] [24H – 1M/Ngày] ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)

⭐Tốc độ: 1M / Ngày

⭐Địa điểm: MALAYSIA

⭐Đảm bảo không rớt

 40,000 view  10,000,000 view 223.200 vnđ/1k view    9,30 USD/ 1k view 
387 Youtube View [Discovery ADS – Targeted] Youtube Views [THAILAND Discovery ADS] [Max 10M] [24H – 1M/Ngày] ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt)

⭐Tốc độ: 1M / Ngày

⭐Địa điểm: THAILAND

⭐Đảm bảo không rớt

 40,000 view  10,000,000 view  198.720 vnđ/1k view   8,28 USD/ 1k view 

GÓI COMBO YOUTUBE

ID  Sevice categories
(Loại dịch vụ)
 Service name
(Tên dịch vụ)
 Description
(Mô tả)
 Số lượng
tối thiểu
 Số lượng
tối đa
Đơn giá
VND (1000 view)
Price
USD (1000 view)
331 COMBO YOUTUBE Youtube [20K lượt xem 200 lượt thích 20 lượt bình luận 100 lượt đăng ký] ⚡️ Thời gian bắt đầu: 0-6 giờ
⚡️ Trong gói này, bạn sẽ nhận được: 20K lượt xem 200 lượt thích 20 lượt bình luận 100 lượt đăng ký
⭐ Bảo hành vĩnh viễn
 1 Combo 1 Combo 2,400,000 vnđ/1 Combo  100,0 USD/ 1 Combo
332 COMBO YOUTUBE Youtube [30K lượt xem 300 lượt thích 30 lượt bình luận 300 lượt đăng ký] ⚡️ Thời gian bắt đầu: 0-6 giờ
⚡️ Trong gói này, bạn sẽ nhận được: 30K lượt xem 300 lượt thích 30 lượt bình luận 300 lượt đăng ký
⭐ Bảo hành vĩnh viễn
1 Combo 1 Combo 3,300,000 vnđ/1 Combo 138,0 USD/ 1 Combo
333 COMBO YOUTUBE Youtube [40K lượt xem 400 lượt thích 40 lượt bình luận 400 lượt đăng ký] ⚡️ Thời gian bắt đầu: 0-6 giờ
⚡️ Trong gói này, bạn sẽ nhận được: 40K lượt xem 400 lượt thích 40 lượt bình luận 400 lượt đăng ký
⭐ Bảo hành vĩnh viễn
1 Combo 1 Combo  4,000,800 vnđ/1 Combo  167,0 USD/ 1 Combo
334 COMBO YOUTUBE Youtube [50K lượt xem 500 lượt thích 50 lượt bình luận 500 lượt đăng ký] ⚡️ Thời gian bắt đầu: 0-6 giờ
⚡️ Trong gói này, bạn sẽ nhận được: 50K lượt xem 500 lượt thích 50 lượt bình luận 500 lượt đăng ký
⭐ Bảo hành vĩnh viễn
1 Combo 1 Combo 5,000,160 vnđ/1 Combo  208,0 USD/ 1 Combo